Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tiên Phước – Chính sách BHYT được gắn kết đồng hành với xây dựng nông thôn mới

Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (NTM) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, UBND huyện Tiên Phước xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020.

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện luôn đề cao việc chỉ đạo phát triển số người có thẻ BHYT để ổn định cuộc sống trước sự rủi ro, bất trắc trong cuộc sống. Khẳng định Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò an sinh xã hội gắn kết đồng hành với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, các ban ngành, địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, các xã chủ động rà soát số người có thẻ BHYT để có kế hoạch chỉ đạo phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% người có thẻ BHYT trong quá trình xây dựng NTM. Việc làm này được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM” trên địa bàn huyện. Chương trình MTQG XD NTM trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng lên. Do số người có thẻ BHYT tăng mạnh trong quá trình xây dựng NTM nên số người bị ốm đau, hoạn nạn đã được quỹ BHYT chi trả người dân không phải bỏ tiền túi nhiều cho việc việc điều trị bệnh tật nên đã có tiền đầu tư cho việc xây dựng NTM. Số tiền chi trả từ quỹ BHYT hằng năm cho điều trị bệnh trong nhân dân đã lên đến 40 tỷ đồng và cũng chừng đó tiền góp phần tích lũy trong nhân dân để cùng Nhà nước xây dựng các tiêu chí NTM. Đáng ghi nhận nhất là tỷ lệ giảm nghèo để đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM.

BHXH Tiên Phước nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

          Chính sách BHXH, BHYT được gắn kết đồng hành với xây dựng NTM nên trong 5 năm qua hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được xây dựng, nâng cấp, mở rộng tạo thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa,  nông sản, kích thích sản xuất phát triển. Các công trình hồ đập, kênh mương thủy lợi được đầu tư tăng diện tích chủ động nước, người dân có điều kiện thâm canh tăng năng suất cây trồng. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư đáp ứng ngày một tốt hơn công tác dạy và học, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân. Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm bảo vệ. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, số hộ khá, giàu tăng lên đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. 03 xã  Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Sơn về đích NTM năm 2015, được  tỉnh công nhận. 4 xã Tiên Thọ, Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Lộc được chọn xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 các xã còn lại có số tiêu chí đạt chuẩn tăng nhanh. Huyện Tiên Phước được tỉnh đánh giá cao trong việc thực hiện Chương trình NTM, dẫn đầu các huyện miền núi được tỉnh tặng thi đua xuất sắc, Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi 2 tỷ đồng, xã Tiên Cảnh được tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi 300 triệu đồng. Riêng xã Tiên Phong là một trong những xã tiêu biểu của tỉnh được Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng.

          Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế phải đảm bảo an sinh xã hội nên công tác BHXH, BHYT ở huyện Tiên Phước được cấp ủy và chính quyền quan tâm. Sau khi có Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436/KH-UBND, ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh; Huyện ủy Tiên Phước ban hành Chương trình hành động số 22- CTr/HU, ngày 04/5/2013 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị  và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT; đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia BHTN, 90% người dân tham gia BHYT, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu nêu trên.

          Căn cứ Chương trình hành động số 22-CTr/HU, ngày 04/5/2013 của Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/6/2013 chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, tùy theo đặc điểm tình hình hoạt động đều có biện pháp tổ chức nghiên cứu triển khai, quán triệt học tập, tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW, Chương trình 22-CTr/HU của Huyện ủy đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Công tác tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, qua đó các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị và toàn xã hội nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tính nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra chấm điểm cuối năm do Huyện ủy tổ chức đánh giá cao việc quan tâm của cấp ủy xã trong việc chỉ đạo xây dựng NTM gắn kết đồng hành với phát triển độ bao phủ người dân có BHYT. Trước khi có Chương trình 22-CTr/HU của Huyện ủy, huyện ta chỉ đạt 75% người dân có thẻ BHYT, đến nay độ bao phủ đã lên gần 90% đây là một kết quả đáng ghi nhận.

          Cơ quan BHXH huyện đã có những giải pháp thiết thực trong việc thực hiện Chương trình số 22-Ctr/HU của Huyện ủy và Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND huyện. Thực hiện ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện, tuyên truyền chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Đài Truyền Thanh – Truyền hình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính- Kế hoạch; Liên đoàn Lao động, … để thực hiện chuyên mục về BHXH, BHYT được phát sóng hằng tuần, năm 2015 tổ chức nhiều Hội nghị tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của huyện; Phối hợp với các xã để tuyên truyền cho hội viên, nông dân, phụ nữ tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền, trao đổi trực tiếp về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

          Sau khi quán triệt Chương trình số 22-CTr/HU của Huyện ủy Các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ ràng trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, vị trí của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với ngành BHXH xây dựng các chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện BHXH, BHYT để làm cơ sở xét thi đua hằng năm đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Đồng hành với sự nổ lực của cả hệ thống Chính trị trong việc phát triển số người tham gia BHXH, BHYT cơ quan BHXH đã có những việc làm cụ thể:

          - Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. BHXH huyện thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn của ngành, không phát sinh thủ tục ngoài quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế “một cửa”, duy trì chế độ làm việc sáng thứ 7 hằng tuần. Tổ chức triển khai thực hiện giao dịch điện tử qua mạng internet đối với hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện nhằm giảm thời gian cho các đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

          - Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị được tăng cường. Hằng năm, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành, BHXH đã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động. Chủ động kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, uốn nắn các sai sót, đề nghị thu hồi, xuất toán những trường hợp giải quyết không đúng đối tượng, sai chế độ. Thường xuyên tổ chức giám sát thực hiện thủ tục khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, năm 2015 đã kiểm tra ở 4 trạm y tế xã và giám sát trực tiếp tại Trung tâm y tế nhằm ngăn ngừa, hạn chế việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

          - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc BHXH tỉnh trong việc đổi mới tư duy: từ hành chính sang phục vụ. BHXH huyện đã xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống, năng lực công tác tốt, việc  phân công, bố trí cán bộ giữ các vị trí việc làm luôn phù hợp và xứng tầm. Chuyển đổi tác phong hành chính sang phục vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng, nhân dân, những việc có thể giải quyết ngay như đổi thẻ, mất thẻ cán bộ đều cố gắng thực hiện, không để nhân dân đi lại nhiều lần.

          - BHXH huyện đã ứng dụng, khai thác các phần mềm quản lý thu, kế toán, quản lý đối tượng thụ hưởng, giải quyết chế độ 01 lần một các có hiệu quả; tập huấn và quán triệt để phối hợp tiếp nhận hồ sơ điện tử, thống kê chi phí khám chữa bệnh, xử lý chống trùng thẻ BHYT để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; khai thác hệ thống thông tin điện tử nội bộ phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động chuyên môn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dẫn của Ngành. Tổ chức triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tất các thủ tục hành chính được công khai và giải quyết theo đúng quy trình đã được công bố, nâng cao chất lượng, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian hẹn trả với đối tượng, nhân dân. Với thành tích trên năm 2014 tập thể  BHXH huyện Tiên Phước đã được UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam. Cũng chính từ việc tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW nên cấp ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia phát triển chính sách BHXH, BHYT và luôn đồng hành cùng BHXH huyện giải quyết dứt điểm các nội dung do BHXH Việt Nam chỉ đạo. Cụ thể là đã dẫn đầu trong việc chỉ đạo lập danh sách Hộ gia đình tham gia BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn 3170/BHXH-BT và Công văn 1038/BHXH-BT.

          - Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: một số cấp ủy đảng chưa nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; chưa xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, giải pháp của địa phương, đơn vị mình, một vài xã có làm nhưng chỉ là hình thức; diện bao phủ BHXH còn thấp, mới đạt khoảng 25% lực lượng lao động toàn huyện; một số doanh nghiệp trong huyện còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; học sinh thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc nhưng đến nay tỷ lệ tham gia chỉ đạt 92,5%. Hằng quý vẫn còn tình trạng chậm đóng tiền do ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho đối tương thuộc ngân sách đóng.

          Để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra; trong thời gian đến BHXH huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện:

          - Tham mưu Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc, tích cực có những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 21 và chương trình hành động số 22 của Huyện ủy; tiếp tục đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT, BHTN vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của các địa phương, đơn vị.

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động. Nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện BHXH, BHYT đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT.

- Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân; phải đảm bảo được tính công khai, minh bạch và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện. Qua đó, huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong suốt tiến trình xây dựng NTM gắn kết với phát triển chính sách BHXH, BHYT, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã  hội toàn diện của huyện từ nay đến năm 2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ " Nói không với tiền túi của nhân dân trong việc khám, chữa bệnh"./.


Tác giả: Bảo hiểm xã hội Tiên Phước

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


Tên Video
No records to display.

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
50%
5 Phiếu
Rất đẹp
 
10%
1 Phiếu
Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Xấu
 
40%
4 Phiếu
Tổng cộng: 10 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN CHÂU - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Châu - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập