Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Toàn văn Phát động thi đua yêu nước năm 2023

Sáng ngày 10/02/2023, xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng chí Mai Trung Hưng – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã đăng toàn văn Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo!

Thưa hội nghị !

Năm 2022, xã ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả của  đại dịch Covid-19 để lại và  thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai xảy ra đã làm ảnh hưởng nhiều về cơ sở vật chất, nhà cửa, thiệt hại lớn về kinh tế vườn của nhân dân. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của huyện, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong xã đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, năm 2022 xã ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2022 là rất phấn khởi và tự hào, nhưng chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng, cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, và Nhân dân trong xã tập trung nêu cao truyền thống, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch năm 2023, từng bước xây dựng Tiên Châu trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2024, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Với tinh thần đó, UBND xã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, và Nhân dân trong xã với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không năm 2023.

          2. Thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”: tiêm vắcxin phòng Covid-19, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử…Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; có giải pháp hiệu quả để cải thiện chỉ số nâng cao chỉ số quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX), chỉ số về chuyển đổi số (DTI).

3. Tiếp tục huy động và tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", huy động, lồng ghép các nguồn lực, phấn đấu trong năm 2023, 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng thôn Thanh Bôi, thôn Thanh Khê đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng thôn Hội Lâm đạt 80% tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 01 cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 26-KH/ĐU, ngày 23/9/2021 của Đảng ủy về Thực hiện Chương trình số 11-CT/HU, ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, gắn với triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí hiện hành. Quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng,...; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên. Tập trung giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất.

          Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn xã.

          5. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo đảm tính toàn diện. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động, phòng chống cháy, nổ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính nhà nước.

          6. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải có chuyển biến sâu rộng cả về nhận thức và hành động; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với việc thực hiện nghiêm Thông tri 04-TT/HU, ngày 28/12/2022 của Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, xã; đặc biệt hướng đến Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo!

Thưa hội nghị !

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023 là rất lớn; song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt UBND xã, tôi đề nghị từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng thôn phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn xã Tiên Châu chúng ta.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo xã, xin kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của xã ta ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả thiết thực và toàn diện trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


Tên Video
No records to display.

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
44.4%
4 Phiếu
Rất đẹp
 
11.1%
1 Phiếu
Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Xấu
 
44.4%
4 Phiếu
Tổng cộng: 9 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN CHÂU - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Châu - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập