Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tiên Phước tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ X (Khóa XVI)

Sáng ngày 10/7/2017, Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị lần thứ X (khóa XVI). Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí Trầm Quế Hương, Hường Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và gần 180 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động 29-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CT/TU, ngày 15/10/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện  Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa””; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, bám sát mục tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2017 đã đề ra. Kinh tế ổn định và tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai rộng rãi trong nhân dân, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, cải thiện đáng kể kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chất lượng giáo y tế, hoạt động văn hóa, du lịch có nhiều tiến bộ. Chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả,... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc chuyển đổi ruộng một vụ còn lúng túng và thiếu tính quyết liệt; việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở một số xã còn chậm; kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển chậm; công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng chưa hiệu quả; công tác quản lý nhà nước ở một số xã thiếu tính chủ động, quyết liệt, có nơi buông lỏng; công tác quản lý rừng, tài nguyên khoáng sản chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt; ...

Đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết tại hội nghị lần này đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện về công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúngtăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới. Ngoài nhấn mạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua đó bổ sung các giải pháp phù hợp để Đảng bộ tập lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung nêu trên trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận trên các nội dung như: công tác cán bộ; việc đấu tranh phòng chống phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép; kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn cờ bạc; việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan trên các lĩnh vực nêu tại hội nghị; trong đó cần tập trung củng cố đội ngũ cán bộ, chú trọng luân chuyển cán bộ về cơ sở; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng đầu năm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII),...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả khá toàn diện trong quý 6 tháng đầu năm cũng như những nội dung sơ kết, tổng kết tại hội nghị lần này. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục chủ động rà soát lại các chương trình, kế hoạch trong năm, các nội dung sơ kết, tổng kết tại hội nghị lần này, đánh giá việc làm được, chưa làm được, những hạn chế cần khắc phục và đề ra các giải pháp phù hợp, trong đó cần chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả; chú trọng việc triển khai Nghị quyết của HĐND các cấp đến từng thôn, xóm để nhân dân biết được chủ trương triển khai thực hiện; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả, cải tạo chỉnh trang vườn tược; đẩy mạnh lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM; xây dựng sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương gắn với du lịch; tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; tập trung chuẩn bị và tổ chức công tác diễn tập KVPT cấp huyện đảm bảo kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ đề ra; triển khai thực hiện Kế hoạch 69/KH-UBND của UBND huyện về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; trong triển khai Nghị quyết ra nhân dân cần bám sát thực tiễn, những vấn đề gần dân nhất; tổ chức tốt các diễn đàn đối thoại với nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.


Tác giả: Ngọc Triều

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

THÔNG BÁO


Tên Video
No records to display.

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào?

Đẹp
 
50%
5 Phiếu
Rất đẹp
 
10%
1 Phiếu
Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Xấu
 
40%
4 Phiếu
Tổng cộng: 10 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN CHÂU - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Châu - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập